Autumn iOS Bootcamp - 8 Weeks Full-Time

€7.950
Starting on Monday, 27th of September
Finishing on Friday, 19th of November
Location: Amsterdam
Application deadline: 1st of August, 2021
Apply here
Apply here
×
ALGEMENE OPLEIDINGSVOORWAARDEN			THE APP ACADEMY

Artikel 1.	   Definities
1. 		The App Academy: Varangian B.V., gevestigd te Amsterdam aan de Kattenburgerstraat 5,
 		1018JA Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 61584940. 
		Bezoekadres: Kattenburgerstraat 5, 1018JA Amsterdam 
		E-mailadres: hello@theappacademy.nl
 		Btw-identificatienummer: NL854402482B01
		The App Academy verzorgt opleidingen en trainingen (op open inschrijving en in company), waarin deelnemers  			theoretische kennis en/of praktische vaardigheden wordt aangeleerd op het gebied van mobiele/web technologie.
2.  	 	Opleiding: iedere door of vanwege The App Academy verzorgde of georganiseerde opleiding, training of cursus evenals enige andere vorm van opleiding (meestal van één of meerdere dagdelen).
3. 		Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een Opleiding van The App Academy.
4. 	 	Opdrachtgever: een rechtspersoon of organisatie die The App Academy een opdracht verstrekt voor het ontwikkelen 
 		en/of het verzorgen van een ‘In Company’ Opleiding dan wel die een Deelnemer plaatst voor een Opleiding ‘Op Open
 		Inschrijving’;
5.   	  Opleiding ‘Op Open Inschrijving’: een Opleiding uit het opleidingsprogramma van The App Academy, waarvoor de 
 		Deelnemer zich individueel en rechtstreeks via The App Academy kan inschrijven.
6.   	  ‘In Company’ Opleiding: een Opleiding uit het opleidingsprogramma van The App Academy of een op maat gemaakte 
 		Opleiding, die in opdracht van een Opdrachtgever plaatsvindt ten behoeve van haar organisatie en/of haar relaties.
7. 		Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn/haar handels-, 
 		bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
8. 	  Overeenkomst op Afstand: een overeenkomst die tussen The App Academy en Deelnemer (in de hoedanigheid van Consument) wordt gesloten in het kader van een door The App Academy georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van The App Academy en Deelnemer en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 

Artikel 2.	      Toepasselijkheid en wijziging
1.  	  Deze Algemene Opleidingsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst 
 			tussen The App Academy en Deelnemer/Opdrachtgever die betrekking heeft op (een van de) Opleidingen van The App 
 		Academy. Eventuele later gemaakte aanvullende, dan wel van deze Algemene Opleidingsvoorwaarden afwijkende 
 		afspraken, zijn alleen geldig indien deze door The App Academy schriftelijk (waaronder ook per e-mail) met 
 		Deelnemer/Opdrachtgever zijn gemaakt.
2.		  Indien Opdrachtgever zorgt voor de inschrijving van een Deelnemer, zoals inschrijving van een werknemer, 
 	  dan verplicht Opdrachtgever zich deze Algemene Opleidingsvoorwaarden en de toepasselijkheid daarvan 
 	  tijdig aan die Deelnemer bekend te maken en deze daaraan te binden.
3. 	     The App Academy behoudt te allen tijde het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene 
 	  Opleidingsvoorwaarden. Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Opleidingsvoorwaarden zoals die gold bij 
 	  het tot stand komen van de overeenkomst (dan wel ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding/offerte), tenzij 
 	  Deelnemer/Opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de nieuwe/ gewijzigde versie van de Algemene
 	  Opleidingsvoorwaarden heeft aanvaard.
4.      The App Academy heeft het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van haar Opleidingen. Deze voorwaarden zijn 
 	  eveneens van toepassing op aanbiedingen, offertes of overeenkomsten met The App Academy, waarbij door
 		The App Academy derden worden ingeschakeld voor de uitvoering daarvan.
5.       De toepasselijkheid van eventuele algemene, inkoop­ of andere voorwaarden van Deelnemer en/of Opdrachtgever wordt 
 	  uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Opleiding ‘Op Open Inschrijving’

Artikel 3.       Aanmelding en inschrijving
1. 		  Aanmelding voor een Opleiding ‘Op Open Inschrijving’ geschiedt door een volledig ingevuld en ondertekend 
 	  aanmeldingsformulier per post, fax of e-mail aan The App Academy te retourneren. Het aanmeldingsformulier kan
 	  worden opgevraagd bij The App Academy en is o.a. te downloaden via the website www.theappacademy.nl). The App 
 	  Academy kan aanvullende voorwaarden stellen voor de toelating tot een Opleiding, waaronder een toelatingsgesprek en 
     een toelatingstest.
2. 		  The App Academy stuurt vervolgens een opleidingsovereenkomst toe en de inschrijving wordt definitief -waarmee de overeenkomst tot stand komt-, als The App Academy de inschrijving schriftelijk heeft bevestigd. Deze bevestiging is tevens het bewijs van inschrijving.
3.      The App Academy behoudt zich het recht voor de inschrijving van Deelnemer te weigeren bijv. naar aanleiding van een
     toelatingsgesprek, een toelatingstest en/of overigens zonder opgave van redenen. Eventueel reeds betaalde 
 	opleidingskosten worden in het geval van weigering gerestitueerd. 

Artikel 4.	Betaling/Facturatie
1. 		Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door The App Academy gehanteerde prijzen en tarieven voor een Opleiding ‘Op Open Inschrijving’ inclusief btw en administratiekosten. De door Deelnemer/Opdrachtgever aan The App Academy te betalen kosten dienen uiterlijk 1 maand voor aanvang van de Opleiding, echter altijd binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur (of vóór de vervaldatum van de overeengekomen betalingsregeling) aan The App Academy te zijn voldaan via bankoverschrijving op het op de factuur aangegeven rekeningnummer van The App Academy.
2. 		Bij te late betaling behoudt The App Academy zich het recht voor om Deelnemer de toegang tot de Opleiding te ontzeggen.
3. 		Deelnemer/Opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. The App Academy zendt na het verstrijken van de betalingsdatum een betalingsherinnering en geeft Deelnemer/Opdrachtgever de gelegenheid binnen 14 dagen na dagtekening daarvan alsnog te betalen. Is na de vervaldatum van de herinnering nog steeds niet volledig aan de betalingsverplichting(en) voldaan, dan is Deelnemer/Opdrachtgever over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is The App Academy gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot 2.500,- euro, 10% over de daarop volgende 2.500,- euro en 5% over de volgende 5.000,- euro, een en ander met een minimum van 40,- euro. The App Academy kan ten voordele van Deelnemer/Opdrachtgever afwijken van genoemde bedragen en percentages.  
4. 		Gedurende de behandeling van een klacht conform artikel 8 zal The App Academy het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

Artikel 5.       Annulering van de inschrijving voor aanvang
1. 	 	Annulering van de inschrijving voor een Opleiding ‘Op Open Inschrijving’ door Deelnemer/Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden en is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
    -	annulering tot acht weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag is kosteloos;
 	- 	bij annulering acht tot vier weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 10% van het opleidingsgeld
 	in rekening gebracht;
	- 	bij annulering vier weken tot twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag is 25% van het opleidingsgeld
 	verschuldigd; 
 	-	bij annulering twee weken tot een week voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 50% van het 
  		opleidingsgeld in rekening gebracht;
	-	bij annulering een week of korter voor aanvang van de eerste opleidingsdag is het gehele opleidingsbedrag
 	verschuldigd.
2. 	    	Na aanvang van de eerste opleidingsdag is annulering niet meer mogelijk. Mocht Deelnemer wegens
 	    	ziekte of een onvoorziene dringende reden niet kunnen deelnemen aan de Opleiding ‘Op Open Inschrijving’ dient hij of 
 		zij dit zo spoedig mogelijk aan The App Academy mee te delen. The App Academy zal in dat geval proberen om
 		Deelnemer zo mogelijk in een Opleiding ‘Op Open Inschrijving’ met een latere startdatum te plaatsen, maar zij is daar 
 		niet toe verplicht.
3. 		Indien er naar het oordeel van The App Academy te weinig aanmeldingen zijn voor een bepaalde Opleiding ‘Op Open
 		Inschrijving’, dan is The App Academy gerechtigd om de Opleiding ‘Op Open Inschrijving’ te annuleren. The App 
 		Academy zal de Deelnemer/Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. The App Academy zal
 		alsdan de reeds betaalde kosten voor de Opleiding ‘Op Open Inschrijving’ aan Deelnemer/Opdrachtgever restitueren. 
 		The App Academy is in zo’n geval geen andere (schade-)vergoeding verschuldigd, behoudens de situatie waarin sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van The App Academy.

Artikel 6. 	Herroepingsrecht (bedenktijd) bij koop op afstand of koop buiten de verkoopruimte 
1. 	 	Indien Deelnemer een Consument is, dan heeft Deelnemer gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht om deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden/herroepen. De herroepingstermijn (bedenktijd) van 14 dagen gaat in de dag volgend op de dag waarop de Overeenkomst op Afstand tot stand is gekomen.
2. 		Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient Deelnemer via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) binnen de herroepingstermijn The App Academy op de hoogte te stellen van zijn/haar besluit om de overeenkomst te herroepen. Via de website www.theappacademy.nl kan voor dit doel het Modelformulier Herroeping worden gedownload, maar Deelnemer is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om een mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden aan The App Academy voordat de herroepingstermijn is verstreken. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht berust bij Deelnemer. Indien Deelnemer van de mogelijkheid tot herroeping gebruikt maakt zal The App Academy Deelnemer onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.
3.			Indien Deelnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden de betalingen die tot op dat moment zijn gedaan, zo spoedig mogelijk maar in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat The App Academy op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, terugbetaald. 
4. 	  Indien Deelnemer een beroep doet op zijn herroepingsrecht wordt een eventuele aanvullende overeenkomst van
  geldlening (als betalingsregeling) tussen The App Academy en Deelnemer van rechtswege kosteloos ontbonden.
5.       De Opleiding ‘Op Open Inschrijving’ kan tijdens de herroepingstermijn alleen op uitdrukkelijk verzoek van Deelnemer
 	beginnen. Indien Deelnemer voor de start van de Opleiding ‘Op Open Inschrijving’ geen gebruik maakt van het 
 	herroepingsrecht wordt dit (ook) als instemming van Deelnemer gezien. Indien Deelnemer gebruik maakt van het 
 	herroepingsrecht terwijl de Opleiding ‘Op Open Inschrijving’ reeds van start is gegaan dan is Deelnemer een bedrag van
 	de opleidingskosten verschuldigd dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat Deelnemer The App Academy van
 	de herroeping in kennis heeft gesteld reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.
6. 			De bepalingen van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing indien sprake is van een overeenkomst buiten de verkoopruimte die is gesloten met een Deelnemer in de hoedanigheid van Consument.

Artikel 7. 	Tussentijdse beëindiging
1. 	Een Deelnemer/Opdrachtgever kan een overeenkomst voor een Opleiding ‘Op Open Inschrijving’ te allen tijde schriftelijk opzeggen. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 leidt tussentijdse opzegging niet tot enige restitutie van de door Deelnemer/Opdrachtgever betaalde volledige opleidingskosten of het vervallen van de betalingsverplichting daarvan. 
2. 	  The App Academy kan een overeenkomst voor een Opleiding ‘Op Open Inschrijving’ opzeggen wegens gewichtige
	  redenen. Van een gewichtige reden is onder meer sprake als:
 	 	- de Deelnemer het benodigde niveau voor een opleiding niet aan blijkt te kunnen en bijvoorbeeld de
 	  	 studieadviezen en werkafspraken van The App Academy/docent naast zich neerlegt;  
 	 	- de Deelnemer een storende invloed heeft op de lessituatie en dit (mogelijk) ten koste gaat van de 
              kwaliteit van de lessen en de onderlinge verhouding met medestudenten; 
	     - de Deelnemer zich (herhaaldelijk) niet houdt aan de instructies van The App Academy/docent en/of de 
 	      Huisregels. 
3. 	  Indien The App Academy om de in lid 2 genoemde redenen genoodzaakt is de overeenkomst op te zeggen, heeft 
 	Deelnemer/Opdrachtgever er geen recht op restitutie van de reeds betaalde opleidingskosten en (eventueel resterende) 
 	betalingsverplichtingen van Deelnemer/Opdrachtgever blijven van kracht. Deelnemer/Opdrachtgever kan geen 
  aanspraak maken op schadevergoeding.

Artikel 8.	 	Klachten
1. 	In geval van een klacht over een door The App Academy verzorgde Opleiding ‘Op Open Inschrijving’ kan Deelnemer zich wenden tot de directie van The App Academy. Dit kan per brief of per e-mail. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij The App Academy, nadat Deelnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden is in elk geval tijdig. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat Deelnemer zijn of haar rechten ter zake verliest.
2. 	Binnen 1 week bevestigt The App Academy de ontvangst van de ingediende klacht door middel van een ontvangstbevestiging (gerekend vanaf de datum van ontvangst). Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. The App Academy zal de klacht en de bijbehorende stukken voor de duur van 1 jaar bewaren. Klachten worden zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, behandeld. Klachten die een langere verwerkingstijd dan 4 weken vragen, worden binnen 4 weken beantwoord met een indicatie wanneer de klager een uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien The App Academy de klacht onverhoopt niet kan oplossen, kan een onafhankelijke derde worden ingeschakeld. In sommige gevallen kunnen Consumenten terecht op het ODR platform voor onlinegeschillenbeslechting (http://ec.europa.eu/odr).

‘In Company’ Opleidingen

Artikel 9.		  Offertes, aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst voor het verzorgen van een ‘In Company’ Opleiding komt tot stand doordat The App Academy een door Opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging voor de betreffende opleiding retour ontvangt. Deze opdrachtbevestiging moet uiterlijk 4 weken vóór aanvang van de ‘In Company’ Opleiding zijn ontvangen door The App Academy, tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven. Offertes en aanbiedingen van The App Academy zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Artikel 10.	Facturatie en betaling
1.	 	De door The App Academy gehanteerde prijzen en tarieven voor een ‘In Company’ Opleiding zijn exclusief btw en 
 		inclusief administratiekosten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen 
2. 		De Opdrachtgever dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de ‘In Company’ Opleiding het 
 	  factuuradres en het aantal Deelnemers aan The App Academy door te geven. De door de Opdrachtgever aan The App 
 		Academy verschuldigde opleidingskosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en dienen binnen 14 dagen na 
 		dagtekening van de factuur op het op de factuur aangegeven bankrekeningnummer van The App Academy te zijn 
 		bijgeschreven. Indien het aantal Deelnemers feitelijk hoger blijkt te zijn dan het vooraf doorgegeven aantal, zal The App 
 		Academy na afloop van de Opleiding voor de extra Deelnemers een factuur nazenden.
3. 	  Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in 
 	  verzuim. Opdrachtgever is in dat geval de wettelijke rente verschuldigd welke zal worden berekend over het opeisbare 
 	  bedrag vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig 
 	  verschuldigde bedrag. 
4. 	  Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen 
 	  beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling 
 	  van een factuur om een andere reden op te schorten.
5. 	Indien Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke 
 	kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding van gemaakte
 	gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom. De eventuele 
 	gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. 

Artikel 11. 	  Annulering voor aanvang 
Annulering van een ‘In Company’ Opleiding door Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden en is mogelijk onder de volgende 
voorwaarden:
-	annulering tot acht weken voor aanvang van de geplande eerste opleidingsdag is kosteloos;
-	bij annulering acht weken tot zes weken voor aanvang van de geplande eerste opleidingsdag wordt 10% van de
    overeengekomen opleidingskosten in rekening gebracht; 
-	bij annulering zes weken tot vier weken voor aanvang van de geplande eerste opleidingsdag wordt 25% van de
    overeengekomen opleidingskosten in rekening gebracht; 
-	bij annulering vier weken tot twee weken voor aanvang van de geplande eerste opleidingsdag wordt 50% van de
 	overeengekomen opleidingskosten in rekening gebracht;
- 	bij annulering twee weken of minder voor aanvang van de geplande eerste opleidingsdag is Opdrachtgever de volledige 
 	opleidingskosten verschuldigd.

Artikel 12. 	Tussentijdse opzegging
1.       Opdrachtgever is – behoudens het bepaalde in lid 2 - niet gerechtigd een overeenkomst voor bepaalde tijd inzake een ‘In
 	Company’ Opleiding tussentijds op te zeggen. The App Academy is gerechtigd een overeenkomst inzake een ‘In 
 	Company’ Opleiding tussentijds op te zeggen wegens gewichtige redenen (waaronder overmacht, vertrouwensbreuk) 
 	zonder schadeplichtig te zijn. De volledige opleidingskosten blijven in zo’n geval verschuldigd en zullen niet worden
 	gerestitueerd. 
2. 	Een partij kan de overeenkomst inzake een ‘In Company’ Opleiding zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. The App Academy is bij beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. 

Overige algemene bepalingen

Artikel 13.      Inhoud en uitvoering Opleiding
1.	 	The App Academy zal zich inspannen om de Opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in 
 	overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Deze verplichting heeft het karakter van een
 	inspanningsverplichting. The App Academy gaat geen resultaatsverbintenis aan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk 
 	anders overeengekomen.
2.       The App Academy behoudt zich het recht voor om de opleidingsdata, lestijden en/of de locatie te wijzigen alsmede om
 	  de docent(en) te vervangen. Voor zover mogelijk zullen wijzigingen door The App Academy binnen een redelijke termijn 
        voorafgaand aan de Opleiding aan Deelnemer/Opdrachtgever bekend worden gemaakt. Deelnemer/Opdrachtgever gaat 
 	  ermee akkoord dat The App Academy te allen tijde de inhoud van de Opleiding kan wijzigen.
3.       De Deelnemer zal naar de opleidingsdagen komen op de afgesproken tijd en plaats en zich houden aan eventuele 
        afspraken die tijdens de Opleiding worden gemaakt. 
4.	Indien bij de inschrijving of tijdens de Opleiding zich feiten of omstandigheden voordoen die de voortgang van de 
 	Opleiding of het resultaat negatief (kunnen) beïnvloeden, zullen The App Academy en Deelnemer/Opdrachtgever elkaar 
 	hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
5. 	Deelnemer draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties 
 	hiervan, zowel gedurende de Opleiding als daarna. Deelnemer is verantwoordelijk voor de inventaris van alle
     	praktijkruimten tijdens het gebruik hiervan. Voor beschadiging en vermissing van inventaris is Deelnemer aansprakelijk, 
 	indien hij nalatig is geweest in de zorgvuldigheid die van hem in de gegeven situatie mocht worden verwacht.
6. 	The App Academy heeft het recht om een Deelnemer die zich, naar het oordeel van The App Academy, ernstig misdraagt of die een andere verplichting op grond van deze voorwaarden niet nakomt de (verdere) toegang tot de Opleiding te ontzeggen. The App Academy is in dat geval gerechtigd de overeenkomst tussen Deelnemer en The App Academy zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Deelnemer kan in dat geval geen aanspraak maken op schadevergoeding en blijft gehouden de eventueel nog door hem aan The App Academy verschuldigde opleidingskosten te voldoen.

Artikel 14.      Uitval docent
1.	Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal The App Academy zich inspannen om een gelijkwaardige vervanger te
 	regelen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal The App Academy de Deelnemer/Opdrachtgever zo spoedig mogelijk 
 	hiervan in kennis stellen en een voorstel doen voor alternatieve data waarop de betreffende Opleiding alsnog zal worden 
 	gegeven.
2.	In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de Deelnemer/Opdrachtgever geen recht op een 
 	(schade)vergoeding. The App Academy zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van vervangende 
 	lesdagen, die veroorzaakt zijn door ziekte en/of verhindering van een docent.
3.	Een Deelnemer/Opdrachtgever is niet gerechtigd een Opleiding kosteloos te annuleren of de overeenkomst inzake 
 	een Opleiding tussentijds te beëindigen vanwege de uitval van een (of meerdere) docent(en).

Artikel 15. 	Informatie en legitimatie
1.	Deelnemer/ Opdrachtgever staat er voor in dat de informatie die aan The App Academy wordt verstrekt juist en volledig
 	is. Bij inschrijving voor een Opleiding is de Deelnemer/Opdrachtgever verplicht de volledige naam van de 
 	Deelnemer(s) zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs, op het aanmeldformulier en de opleidingsovereenkomst te
 	vermelden.
2.		Deelnemers van een Opleiding ‘Op Open Inschrijving’ dienen tijdens de bijeenkomsten van de Opleiding de schriftelijke 
 		bevestiging zoals vermeld in artikel 3 lid 2 in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en deze op 
 		verzoek van de docent of een ander personeelslid van The App Academy, te laten zien.

Artikel 16. 	Vertrouwelijkheid en Privacy
1. 	The App Academy, haar personeel en/of door The App Academy ingeschakelde derden zullen de door Deelnemer/ 
 	Opdrachtgever verstrekte informatie waarvan The App Academy weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van
 	vertrouwelijke aard is als zodanig behandelen. 
2. 	Deelnemer/ Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van informatie die hem/haar gedurende de Opleiding ter 
        kennis komt en waarvan hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard is. Het is 
        Deelnemer/ Opdrachtgever verboden (gedurende de Opleiding en na afloop daarvan) deze informatie zonder 
        voorafgaande schriftelijk toestemming van The App Academy met derden te delen.
3. 	The App Academy verwerkt de persoonsgegevens die zij ontvangt in overeenstemming met de Algemene Verordening 
        Gegevensbescherming (AVG) en overige wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Meer informatie over de manier 
        waarop zij dit doet en welke rechten de betrokken personen hebben is opgenomen in de Privacyverklaring The App 
        Academy. 
4. 	Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de
        verwerking van hun gegevens door The App Academy en toestemming hebben gegeven voor het verstrekken daarvan
        waar nodig.

Artikel 17. 	Intellectuele Eigendomsrechten 
1. 	Het auteursrecht (en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten) op het lesmateriaal en op tijdens de 
	Opleiding overige verstrekte informatie berust bij The App Academy. Deze gegevens mogen niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The App Academy worden verveelvoudigd (anders dan voor eigen gebruik), aan derden worden getoond, met een concurrent van The App Academy worden gedeeld of anderszins openbaar worden gemaakt. 
2. 	Modellen, materialen, technieken, instrumenten en programmatuur van The App Academy, die ter beschikking zijn gesteld in het kader van de Opleiding, zijn en blijven eigendom van The App Academy. Het is Deelnemer/Opdrachtgever te allen tijde verboden software te kopiëren van of te installeren op de computers die door The App Academy ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 18.	  Non-Concurrentie
Het is Deelnemer en/of Opdrachtgever niet toegestaan op basis van de door The App Academy verzorgde Opleiding en het 
daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf of middels derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van The App Academy.

Artikel 19.      Aansprakelijkheid
1.   	Indien The App Academy aansprakelijk is voor door Deelnemer/Opdrachtgever tijdens de Opleiding geleden schade, 
 	beperkt die aansprakelijkheid zich tot directe schade. 
2. 	In geen geval is The App Academy aansprakelijk voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld gevolgschade, 
 	vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet), voor schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van door of 
 	namens Deelnemer/Opdrachtgever aangeleverd (ondeugdelijk) materiaal, en/of voor schade die veroorzaakt wordt door 
        opzet of roekeloosheid van Deelnemer/Opdrachtgever.
3.   	Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden voorafgaand, tijdens of na afloop van het volgen van een Opleiding bij 
	The App Academy, is voorts beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van The App Academy in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag (exclusief BTW) dat door The App Academy voor de desbetreffende Opleiding in rekening is, dan wel zou worden gebracht.
4. 	Het door of namens The App Academy verstrekte opleidingsmateriaal en/of andere informatie 
 	verband houdend met een Opleiding is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen door The App Academy 
 	samengesteld. The App Academy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van 
 	(eventuele) foutieve informatie in het opleidingsmateriaal of enige andere informatie verband houdend met of 
 	voortvloeiend uit de Opleiding. Deze informatie omvat mede informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de
 	docent en/of een (ander) personeelslid van The App Academy.
5. 	The App Academy is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan eigendommen van Deelnemer/Opdrachtgever.
6. 	   De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen strekken zich eveneens uit tot alle personen die in dienst zijn
 	   van The App Academy en/of derden die door The App Academy zijn ingeschakeld voor (de uitvoering van) de
 	   overeenkomst. 
7. 	De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel zijn niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van The App Academy en/of haar directie/leidinggevenden. Indien Deelnemer een overeenkomst heeft met The App Academy in de hoedanigheid van Consument geldt dat aansprakelijkheid als gevolg van nalatigheid van The App Academy en/of haar directie/leidinggevenden voor schade die het gevolg is van letsel- of dood niet is uitgesloten.
8. 	Opdrachtgever staat ervoor in dat Deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.	

Artikel 20.     Overige bepalingen
1.	 	De opschriften van de artikelen van deze Algemene Opleidingsvoorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te
 	bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Opleidingsvoorwaarden.
2.	 		Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Opleidingsvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk 
 	nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene opleidingsvoorwaarden bepaalde 
 	volledig van toepassing. The App Academy en Deelnemer/Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde 
 	nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk 
 	het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
3.	 		Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Opleidings- 
 	voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
4.	 		Indien The App Academy niet steeds strikte naleving van deze Algemene Opleidingsvoorwaarden verlangt, betekent dit 
 	niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat The App Academy van Deelnemer of Opdrachtgever in 
 	enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene 
 	Opleidingsvoorwaarden te verlangen.
5.	 		Deelnemer/Opdrachtgever is niet gerechtigd rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst met The App Academy
 	aan een derde te over te dragen. The App Academy is gerechtigd haar aanspraken op betaling van vergoedingen aan
 	een derde over te dragen.
6.	    Op alle rechtsbetrekkingen waarbij The App Academy partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook 
 	indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de 
 	rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft, een en ander tenzij dwingend recht anders voorschrijft. 
7.	    Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer 
 	partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de rechter in het arrondissement waar The App 
 	Academy is gevestigd kennis van geschillen tussen The App Academy en Deelnemer of Opdrachtgever, een en ander
 	tenzij dwingend recht anders voorschrijft.
8.	 	Deze Algemene Opleidingsvoorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de Website www.theappacademy.nl. 
 	Op verzoek van Deelnemer/Opdrachtgever zal The App Academy een kopie van de Algemene Opleidingsvoorwaarden
 	zo spoedig mogelijk kosteloos toezenden.

Februari 2020 

×
Privacy- en cookieverklaring				

Privacy
Wij, The App Academy, respecteren de privacy van onze studenten en de (overige) bezoekers van onze website www.theappacademy.nl. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft (bijvoorbeeld als je om informatie vraagt of als je je opgeeft voor een opleiding) vertrouwelijk wordt behandeld. In het onderstaande geven we je meer informatie over de manier waarop we dit doen. 

The App Academy verwerkt de persoonsgegevens die we van jou (of van jouw werkgever) ontvangen. Bij gegevensverwerking moet je bijvoorbeeld denken aan het opslaan van je naam en e-mailadres in een adresbestand zodat we je onze nieuwsbrief kunnen toesturen als je je hiervoor opgegeven hebt. Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je eerst toestemming krijgen van één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger. Wij vragen je daarom geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken (bijv. per e-mail) voordat je daarvoor toestemming hebt gekregen. 

Het gaat om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanmelding voor onze nieuwsbrief en/of als je op andere wijze contact met ons opneemt. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan jouw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens die je verstrekt in het kader van jouw aanmelding voor een opleiding (CV, kennis/vaardigheden en betalingsgegevens etc.). Verder verzamelen en verwerken we persoonsgegevens die we ontvangen in verband met jouw deelname aan een opleiding, zoals jouw aanwezigheid, eventuele resultaten en of je de opleiding (met goed gevolg) hebt afgerond alsmede overige informatie die je in dit kader aan ons verstrekt zoals feedback. 

De persoonsgegevens die je ons verschaft worden opgenomen in een gegevensbestand en behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze door jou ter beschikking worden gesteld. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij je daar zelf toestemming voor hebt gegeven of als we daar wettelijk toe verplicht zijn. Indien dat met jouw werkgever is overeengekomen, kunnen we informatie over jouw aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan jouw werkgever. 
Wij bewaren de persoonsgegevens die we verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Verder zorgen we voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij onder ons hebben conform de geldende regelgeving. 

The App Academy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Verzoek om inlichtingen/contactformulieren/e-mails
Als je vragen hebt of ons een verzoek stuurt om inlichtingen, het aanmeldformulier invult of ons om andere redenen een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons in dit kader toestuurt, bewaard zolang als nodig is voor de afhandeling van je aanmelding of zo lang als nodig is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van je e-mail. 

De deelname aan een opleiding
Als je je aanmeldt voor een opleiding gebruikt The App Academy jouw persoonsgegevens voor de administratieve afhandeling van jouw aanmelding en deelname aan de door jou gekozen opleiding en meer in het algemeen voor het verzorgen van de door jou gekozen opleiding.

Nieuwsbrief
The App Academy heeft een nieuwsbrief waarmee we geïnteresseerden informeren over onze opleidingen en aanverwante diensten en/of onderwerpen. Je ontvangt deze nieuwsbrief alleen als je je daarvoor aanmeldt en jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt om je de nieuwsbrief te kunnen toesturen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het adresbestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Overige doeleinden
Verder gebruiken we jouw persoonsgegeven om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Deze persoonsgegevens worden door ons geanonimiseerd zodat deze niet meer tot jou herleidbaar zijn. Ook kan het zijn dat we jouw persoonsgegevens moeten verwerken als je onverhoopt een klacht zou hebben of meer in het algemeen om te voldoen aan op The App Academy rustende wet- en regelgeving.

Recht op inzage en verzet
We willen je erop wijzen dat je recht hebt op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kun je verzet aantekenen tegen het gebruik van jouw gegevens. Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou wij hebben verwerkt, kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. We zullen jouw verzoek binnen 4 weken behandelen. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie (bijvoorbeeld via een screenshot) in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Als blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn dan kun je een aanvullend verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Je kunt je verzoeken schriftelijk (per post of per e-mail) sturen aan:

The App Academy
Inzageverzoek Wbp
Kattenburgerstraat 5
1018JA Amsterdam
E-mail: hello@theappacademy.nl
		
Cookies
Wij maken op onze website www.theappacademy.nl gebruik van cookies. Cookies zijn bedacht om het internetgebruik makkelijker te maken. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website op jouw computer of andere randapparatuur (zoals smartphones) wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. De website kan deze informatie bij een later bezoek weer uitlezen. Op deze manier onthoudt een website bijvoorbeeld je e-mailadres. 

Functionele en analytische cookies
We hebben functionele cookies op het onze website geplaatst die noodzakelijk zijn voor de technische werking van onze website, om door jou gevraagde diensten uit te kunnen voeren en e.e.a. goed te laten functioneren. Verder maken we voor de optimalisering van onze website gebruik van analytische cookies die slechts een geringe inbreuk maken op de privacy van bezoekers. Dit laatste doen we met behulp van Google Analytics. Google Analytics is door ons ingesteld conform de Handleiding Privacyvriendelijk instellen Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens zodat er geringe inbreuk wordt gemaakt op de privacy. We hebben daartoe een bewerkersovereenkomst gesloten met Google en gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres. Wij hebben gegevens delen uitgezet, Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en wij maken zelf niet gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics.

Tracking cookies
Wij plaatsen zelf geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. Maar omdat we op onze website de mogelijkheid willen geven tot het delen van content, hebben we plug-ins van social media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter geplaatst. Deze social media maken wel gebruik van tracking cookies. Social media plug-in cookies zijn cookies die het mogelijk maken dat een gebruiker van social media (gedeeltes van) webpagina’s kan delen met dat social media-netwerk. Plug-ins op onze website kunnen door middel van het plaatsen en uitlezen van cookies op de pc en randapparatuur van een gebruiker het delen van pagina’s via een social media-netwerk mogelijk maken. De plug-ins worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de betreffende social media zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees ook de privacyverklaring Facebook, LinkedIn en Twitter om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Verder komt het voor dat er via onze website YouTube filmpjes worden gedeeld. YouTube maakt eveneens gebruik van tracking cookies. Zie voor meer informatie de privacyverklaring van YouTube. 

Weigeren en verwijderen van cookies
Je kunt er zelf voor kiezen bepaalde cookies te weigeren. Dit kun je instellen via de instructies van jouw browser en/of met behulp van de Help-functie. We verwijzen je in dit verband ook naar de websites van de Consumentenbond en van Your Online Choices.

Verder willen we je voor meer informatie over cookies graag verwijzen naar de Consumentenbond (“Wat zijn cookies?” en “Cookies verwijderen”)en naar de website veiliginternetten.nl.

Wij behouden ons het recht voor deze Privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website op deze pagina worden gepubliceerd. We raden je aan onze Privacy- en cookieverklaring regelmatig te bekijken, zodat je altijd van de inhoud van onze meest recente Privacy- en cookieverklaring op de hoogte bent.